เอกสารงานประกัน

แผนพัฒนางานประกัน

ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 246633

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

  

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ 

  

  วิสัยทัศน์ (VISION) ของงานประกันคุณภาพ  :

  

       สร้างระบบคุณภาพงาน สานต่อนโยบาย กระจายอำนาจ สร้างโอกาสบุคลากร

 

 

 

 

  พันธกิจ (MISSION) ของงานประกันคุณภาพ  :

      1.  พัฒนาด้านบริหารและการจัดการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

      2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

      3.  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์เต็มศักยภาพทุกด้าน

      4.  บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

      5.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

  เป้าประสงค์  (OBJECTIVE) ของงานประกันคุณภาพ  :

     1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกฝ่าย เพื่อตอบสนองกระบวนการดำเนินการต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งพอใจของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคม

     2.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนทุกระดับ

     3.  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและความสามารถในการผลิตสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม

     4.  บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

     5.  เสริมสร้างและพัฒนาให้นักเรียนทุกระดับมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นคนดีของสังคม และรักษาความเป็นไทย

     6.  จัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนทุกระดับ และบุคลากรของวิทยาลัยในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมและการป้องกันมลภาวะ

 

 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)