ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 139261

ความเป็นมาการประกันคุณภาพ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยอาศัยแนวความคิดที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของการพัฒนา การกระจายอำนาจทางการศึกษา การบริหารโดยเน้น การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร วิทยาลัยฯจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยขึ้น เพื่อดำเนินงานในการวางแผนและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

  

  โครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา               

              วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีได้กำหนดโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดเป็น 3 องค์ประกอบ คือ

1.    การควบคุมคุณภาพการศึกษา

2.    การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

3.    การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา

 

  โครงสร้างการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา                

              เพื่อให้มีการดำเนินงานตามโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพของได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกัน =คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้กำหนดผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามาถปฏิบัติงานได้มตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนด 

  

 

 ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

             วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีได้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการดำเนินงานที่ยึดตามขั้นตอนแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2546 เป็นหลัก ได้แก่

          ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาและการเตรียมการ

          ขั้นตอนที่ 2. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

          ขั้นตอนที่ 3. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

          ขั้นตอนที่ 4. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

          ขั้นตอนที่ 5. การปรับปรุงและการพัฒนา

          ขั้นตอนที่ 6. การเตรียมการรับการประเมิน

 

 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)