เอกสารงานประกัน

แผนพัฒนางานประกัน

ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 246635

เครื่องมืองานประกันคุณภาพ

เครื่องมืองานประกันคุณภาพ

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา และเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน และสังคมว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้าการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา ข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดให้มีกาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอย่างมีระบบเพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ..2542และระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ งานประกันคุณภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือกำกับติดตามงานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถตรวจและประเมินได้ต่อไป ทางงานประกันคุณภาพได้จัดทำเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน ดังนี้

 

 ปกเครื่องมืองานประกัน 

 คำนำ สารบัญ 

 เครื่องมือมาตรฐานที่ 1

 เครื่องมือมาตรฐานที่ 2

 เครื่องมือมาตรฐานที่ 3-4

 เครื่องมือมาตรฐานที่ 5-6

 เครื่องมือมาตรฐานที่ 7

 

 

 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)