เอกสารงานประกัน

แผนพัฒนางานประกัน

ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 246637

แบบฟอร์มการประเมินตนเองของรายบุคคล

รายงานการประเมินตนเองของรายบุคคล

 

           รายงานการศึกษาตนเองฉบับนี้จัดทำขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ภาระงาน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะครู และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามข้อกำหนดของวิทยาลัย วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานศึกษาตนเอง ๕ ตอน ด้แก่ ข้อมูลส่วนตัว การดำเนินงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน บันทึกการส่งมอบรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ภาคผนวก  เป็นการบันทึกผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำโครงการที่ได้ดำเนินการ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ภาพประกอบกิจกรรมน สำเนาคำสั่ง บันทึกข้อความ เกียรติบัตร โดยจัดทำไว้ในภาคผนวก

          ประโยชน์ของรายงานการศึกษาตนเองฉบับนี้ นอกจากผู้จัดทำได้รับประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบแล้ว แผนกวิชา ละฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   ปกรายงานการประเมินตนเองบุคลากร

   คำนำ-รายงานการศึกษาตนเองของบุคลากร

   รายงานการประเมินตนเองบุคลากร  

 

 

 

 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)