ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 139272

รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมาย และ หลักการในด้านคุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

         วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี (SAR)ฉบับนี้ขึ้น โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา2551เพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนของวิทยาลัยให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 

   ปกรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

   รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา

 

 

 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)