เอกสารงานประกัน

แผนพัฒนางานประกัน

ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 246636

คู่มืองานประกันคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

 

คู่มืองานประกันคุณภาพ

 

คู่มือการประกันคุณภาพ           การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา ข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาว่า“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดให้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอย่างมีระบบเพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ งานประกันคุณภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถตรวจและประเมินได้ต่อไป

คลิกที่นี้   คู่มืองานประกันคุณภาพ บทที่ 1

คลิกที่นี้   คู่มืองานประกันคุณภาพ บทที่ 2

คลิกที่นี้   คู่มืองานประกันคุณภาพ บทที่ 3

คลิกที่นี้   คู่มืองานประกันคุณภาพ บทที่ 4

คลิกที่นี้   คู่มืองานประกันคุณภาพ บทที่ 5

 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)