ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 139262

แผนพัฒนาสถานศึกษา 2556-2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 03:11 น.

แผนพัฒนางานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556-2559

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา ข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดให้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอย่างมีระบบเพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ งานประกันคุณภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถตรวจและประเมินได้ต่อไป

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยความร่วมมือของบุคคลากรทุกฝ่ายที่ประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการปฏิบัติงาน PDCAเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาวิชาชีพเฉพาะสาขาอย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมภิบาลต่อไป

แผนพัฒนางานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2556-2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:04 น.
 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)