ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 139264

ผลการประเมิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:17 น.

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสามด้านการอาชีวศึกษา

ชื่อสถานศึกษา :

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

(ชื่อสถานศึกษาต้องป้อนจาก Sheet "EntryData-ข้อมูล1")

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนัก

(ด้านการอาชีวศึกษา)

คะแนนที่ได้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑

ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี

ร้อยละ ๙๖.๙๘

๔.๘๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๒

ผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนด้านพื้นฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ*

ร้อยละ ๘๕.๔๙

๔.๒๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๓

ผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนด้านวิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขางานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ*

ร้อยละ ๘๔.๗๒

๔.๒๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๔

ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๒๑๕.๖๐

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๕

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๑๐๗.๔๔

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๖

ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

ร้อยละ ๘๔.๘๕

๔.๒๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๗

ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง

ร้อยละ ๙๒.๔๒

๔.๖๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๘

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา

 

๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๙

ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐

ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑

ผลการบริหารความเสี่ยง

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒

ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้พื้นฐาน :

 

๖๗.๒๒

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔

ผลการดำเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา

 

๑๔.๑ ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

๑๔.๒ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้น/จุดเด่นของสถานศึกษา

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ :

 

๑๐.๐๐

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖

การพัฒนาคุณภาพครู

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗

การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘

การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

๑๐ คะแนน

๕.๐๐

ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม :

 

๒๐.๐๐

ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้ :

 

๙๗.๒๒

ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้ มีค่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป :

ใช่

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๓ มีค่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป :

ใช่

ผลการดำเนินงานอย่างน้อย ๑๖ ตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ :

ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาในภาพรวม :

þ

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

o

ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มประเภทของตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้พื้นฐาน

๑-๑๓

๗๐

๖๗.๒๒

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

14

๑๐

๑๐.๐๐

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

๑๕-๑๘

๒๐

๒๐.๐๐

ภาพรวม

18

๑๐๐

๙๗.๒๒

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:08 น.
 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)