ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 139268

SAR 2557

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2557

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กำหนดความมุ่งหมาย  และ หลักการในด้านคุณภาพการศึกษา ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา  ๔๗  และมาตรา ๔๘  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี  (SAR) ฉบับนี้ขึ้น โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลการดำเนินงานของในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๗ มาตรฐาน ๔๔ ตัวบ่งชี้ เพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  และนำไปสู่การพัฒนาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ จำนวน ๔ มาตรฐาน ๑๘ ตัวบ่งชี้ การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  อันจะนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2557

 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)