เอกสารงานประกัน

แผนพัฒนางานประกัน

ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 246645

คู่มือกำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือกำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา

 

คู่มือกำกับการประกันคุณภาพตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 67มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีสาระบัญญัติที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอยางต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพไปตามมาตรฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีด้วยกัน 7 มาตรฐาน

คลิกที่นี้ มาตรฐานที่ 1

คลิกที่นี้ มาตรฐานที่ 2

คลิกที่นี้ มาตรฐานที่ 3

คลิกที่นี้ มาตรฐานที่ 4

คลิกที่นี้ มาตรฐานที่ 5

คลิกที่นี้ มาตรฐานที่ 6

คลิกที่นี้ มาตรฐานที่ 7

 

 

 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)