ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 139271

SAR2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 02:19 น.

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดความมุ่งหมาย และหลักการในด้านคุณภาพการศึกษา ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ได้ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลการดำเนินงาน ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ จัดทำเป็นแผนงาน โครงการ นำมาสู่การปฏิบัติ มีระบบตรวจสอบ ติดตามและนำผลที่ได้จากการรายงานไปพัฒนาปรับปรุง มุ่งสู่คุณภาพตามกระบวนการ P-D-C-A โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 02:47 น.
 


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 034511-124 ต่อ 117
ผู้ดูแลระบบ นางสาวณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)